จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ [2017-12-07]

อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ

         นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายกรมคุมประพฤติ 2561เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 6 ด้าน นโยบายรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน การทำงานเชิงวิเคราะห์ภายใต้ฐานข้อมูล มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ การนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้ การบูรณาการในพื้นที่โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน สถานการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของแต่ละสำนักงานฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายอภิฑูรย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระชาติ  จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  สาขาฝาง นางนาถอารีย์  ธนะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด  และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ