จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ [2017-12-06]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการกรม

 

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2560  โดยมีท่านศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน อาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. .... รวมทั้งพิจารณาร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร