จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุผ่านระบบ (Video Conference System) [2017-12-04]

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมจัดการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธี  การประชุมในครั้งนี้ทางกรมคุมประพฤติได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานยังขาดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ  และบางส่วนต้องมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เคยได้รับการฝึกอบรม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ  มีความรู้ ความเข้าใจ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ซึ่งการอบรมในนี้จะมีกำหนดจัดขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560  

โดยครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 ศูนย์ฟื้นฟูฯ  สำนักงานคุมประพฤติภาค 1-2

ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสำนักงานคุมประพฤติภาค 3-4

ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสำนักงานคุมประพฤติภาค 5-6

 

ครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสำนักงานคุมประพฤติภาค 7,8,9 และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ประชุมการเงิน พัสดุ 1 ประชุมการเงิน พัสดุ 2
ประชุมการเงิน พัสดุ 3 ประชุมการเงิน พัสดุ 4
ประชุมการเงิน พัสดุ 5 ประชุมการเงิน พัสดุ 6