จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร [2017-11-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 กรุงเทพมหานคร 6 และกรุงเทพมหานคร 11 โดยมีนางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 6 และนางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก การสร้างมาตรฐานการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน และมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อดูแลและส่งต่อผู้กระทำผิดกลับสู่สังคมโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน สถานการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของแต่ละสำนักงานฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่