จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ประชุมแนวทางการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ [2017-11-29]

ประชุมแนวทางการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการจัดทำวารสารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมมีการพิจารณา แนวทางในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ในส่วนต่างๆ เช่น ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการเงิน และผลงานสำคัญ รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะของหนังสือรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ในส่วนของวารสารกรมคุมประพฤติ ก็ได้มีการพิจารณารูปแบบของวารสาร และทบทวนการเขียนบทความของแต่ละคอลัมน์