จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง [2017-11-29]

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่ให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง

 

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2560 ) นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้แทนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ2545 หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง และการดำเนินการตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน 9 ด้าน เพื่อให้สถานทีเพื่อการฟื้นฟูฯ มีการพัฒนาการดำเนินการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมี พันตรีพงศธร จันทนปุ่ม รองผู้บังคับกองพันสุนัขทหาร/รองผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ ให้การต้อนรับ