จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.สต ต้อนรับท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม [2017-11-28]

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม              เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยคณะมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวอังคณา  บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ  สตารินทร์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล         

          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม      ในพื้นที่จังหวัดสตูล รวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และนายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงภารกิจงานของกรมคุมประพฤติซึ่งกำลังปรับระบบ โดยการสร้างนวัตกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงของผู้กระทำผิด และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูง ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าพบปะเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมืองมัสยิดบูเก็ต บุหงา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล