จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสตูล ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม [2017-11-27]

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ โรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

          สำหรับการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำสถิติข้อมูลการขอรับบริการด้านยุติธรรมของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพปัญหาในพื้นที่และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านยุติธรรมได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

 

          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล รวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนายประสารมหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และนายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงภารกิจงานของกรมคุมประพฤติซึ่งกำลังปรับระบบ โดยการสร้างนวัตกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงของผู้กระทำผิด และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูง ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าพบปะเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมือง มัสยิดบูเก็ตบุหงา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล