จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [2017-11-15]

            ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 1 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 21 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลอากาศโทเฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น