จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE [2017-11-15]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2561 ( ครั้งที่ 15 ) และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นองค์ประธานการประชุม ทรงมีพระดำริให้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทรงติดตามผลการสนับสนุน และผลการดำเนินงานโครงการรวมทั้งเพื่อพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระประสงค์ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการโครงการครอบคลุม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี