จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งต่อให้หน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร [2017-11-10]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งต่อให้หน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งต่อให้หน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาหลายประเด็นเช่น ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน ได้แก่ การส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การดำเนินการในกรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ไปบำบัดหรือขาดการบำบัด การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ บสต.  การเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูฯและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รวมทั้งมีการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น