จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ [2017-10-19]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

      วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 / 2560 พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอ การปรับปรุงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ สำหรับความคืบหน้าจะรายงานในโอกาสต่อไป