จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ [2017-10-19]

       นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 8/2560 โดยมีนโยบายที่สำคัญ 5 ข้อดังนี้

นโยบายที่ 1 เสริมสร้างมาตรฐาน  พัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ  พัฒนางานตามมาตรฐานสากลติดตามประเมินผล  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นโยบายที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  พัฒนากลยุทธ์และขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วน  พัฒนา อ.ส.ค. และเครือข่าย

นโยบายที่ 3 สร้างการรับรู้  พัฒนาระบบ เครื่องมือ และการประเมินผล

นโยบายที่ 4 บริหารยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ  ถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติมีวินัยในการบริหารงบประมาณ

นโยบายที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  เชื่อมโยงข้อมูลใช้ IT และเทคโนโลยีในการให้บริการและแก้ไขฟื้นฟู

และนโยบาย 4 P ได้แก่ Probation คุมประพฤติ เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน  และสร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย

Professional เป็นมืออาชีพ

Proactive ทำงานเชิงรุก

Progressive พัฒนาให้ทันสมัย

 

            รายละเอียดสาระของนโยบายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://210.246.159.139/efile/dopdoc08.docx

ท่านประสารมอบนโยบาย 1 ท่านประสารมอบนโยบาย 2
ท่านประสารมอบนโยบาย 3 ท่านประสารมอบนโยบาย 4
ท่านประสารมอบนโยบาย 5 ท่านประสารมอบนโยบาย 6