จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


อบรมให้ความรู้เบื้องต้น [2017-10-10]

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์ (เขต๑) อบรมปฐมนิเทศชี้แจงให้ความรู้กับญาติซึ่งเป็นผู้ประกันผู้เข้ารับการตรวจพิูสูจน์ เพื่อให้รับทราบขั้นตอน เงื่อนไขการตรวจพิสูจน์ ทราบถึงวัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนายประกัน โดยมีนายประกันและญาติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จำนวน ๒๕ ราย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม