จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน [2017-10-10]

          นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นายชัยศิษฏ์ วังแวว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ 

          สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานสอดรับโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อมอบนโยบายในการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วเสมอภาค รวมถึงรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดีของสังคม และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ