จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 / 2560 [2017-09-22]

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 / 2560

วันนี้ ( 22 กันยายน 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 / 2560 พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ( กพยจ. )   โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาแนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย ซึ่งมีคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงาน ต่างๆเข้าร่วมการประชุม