จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติดปัตตานี [2017-09-19]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติดปัตตานีหวังแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 09.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี  กรมคุมประพฤติ และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี โดยมีนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี         ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานีแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ สามารถบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งที่สองในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวอย่างเข้มงวด เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ผสานกับการดำเนินชีวิตตามวิถีของแต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตั้งอยู่บ้านควนคูหา หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี บนเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ 2 งาน สามารถรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้จำนวน 300 คน แบ่งเป็นเพศชาย 200 คน เพศหญิง 100 คน ซึ่งมีการเริ่มรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา