จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


การประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมคุมประพฤติ [2017-09-18]

           นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณี แผ่นดินไหว และทบทวนเพื่อจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤติของกรมคุมประพฤติปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการฟื้นคืนสภาพเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 

ภาวะวิกฤติ 1 ภาวะวิกฤติ 2
ภาวะวิกฤติ 3 ภาวะวิกฤติ 4