จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤตินำเสนอบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในเวทีระดับเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น [2017-09-13]

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 กรมคุมประพฤติ นำโดยนางกรกช นาควิเชตร ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กลิ่นยวง ตัวแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเอเชีย ครั้งที่ 2 พร้อมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงโตเกียว และรับฟังบรรยายจาก นายเคียวโค มิยะโมะโตะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงโตเกียว และนางเอมิโกะ มาเอะคาวะ ตัวแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมถึงทัศนศึกษาสถานที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงโตเกียวด้วย

ต่อจากนั้น คณะผู้แทนกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัว และอาสาสมัครคุมประพฤติจากประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนำเสนอความก้าวหน้าในระบบอาสาสมัครคุมประพฤติของประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับจากการรับรองปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีการรับรองจากการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเอเชียครั้งแรกเมื่อปี 2557 ในการนี้ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานอาสาสมัครคุมประพฤติของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และนายประสิทธิ์ กลิ่นยวง นำเสนอด้านประสบการณ์ในงานอาสาสมัครคุมประพฤติและคำแนะนำจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติยังได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างการปฏิบัติตามปฏิญญาโตเกียวและการแก้ไขข้อท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เช่น ช่องว่างระหว่างวัยของอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้กระทำผิด การเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ การหามาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนรูปแบบการตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ และการเสริมสร้างการยอมรับในความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

 

อนึ่ง การประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเอเชีย ครั้งที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น