จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานยุติธรรมสู่ประชาชน [2017-09-13]

กรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานยุติธรรมสู่ประชาชน

ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าหารือร่วมกับนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งรับทราบความต้องการจากประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และหลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

 

ในการนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมิภาค รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานและความต้องการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาทผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ การตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้วและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าเกษม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านแก้ง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน