จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) โดยผู้อำนวยการสำนักงานและยุติธรรมจังหวัด จัดประชุมยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-09-07]

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนกันยายน โดยมีนายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดฯเป็นประธานในที่ประชุม ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการวางแผนการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชมในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นหลักของการนำยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซึ่งเป็นจุดยืนของการทำงานเชิงรุกของยุติธรรมจังหวัดในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้บุคลากรรู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จากสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฏหมายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอำเภอเกาะสมุยที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง