จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2560 [2017-09-07]

การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2560

วันนี้ ( 7 กันยายน 2560 ) เวลา 9.00 นาฬิกา  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุมประพฤติ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การกำหนดเบี้ยประชุมของกรรมการคุมประพฤติ และกฎหมายลำดับรองออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 ซึ่งในการประชุมได้มีการพิจารณา กรอบ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ รวมทั้งร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ...เพื่อให้กลไกการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการกระทำผิดซ้ำได้อย่างแท้จริง สำหรับคณะกรรมการคุมประพฤติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร