จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2560 [2017-09-04]

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2560

          วันนี้ ( 4 กันยายน 2560 ) นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมี พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

         การประชุมมีการพิจารณาหลายข้อได้แก่ พิจารณาการเลือกตั้งประธาน รองประธานและกรรมการมูลนิธิ แทนประธาน รองประธานที่ลาออกและกรรมการที่ครบวาระ การตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในปี พ.ศ.2559และปี พ.ศ.2560 และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิฯ เป็นต้น