จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี [2017-08-11]

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เพื่อนิเทศให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงการหลบหนี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน โดยมีนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูปัตตานี 1 เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูปัตตานี 2
เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูปัตตานี 3 เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูปัตตานี 4
เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูปัตตานี 5