จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 [2017-08-10]

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดชัยภูมิ 2.จังหวัดนครราชสีมา 3.จังหวัดบุรีรัมย์ 4.จังหวัดยโสธร 5.จังหวัดศรีสะเกษ 6. จังหวัดสุรินทร์ 7.จังหวัดอุบลราชธานี 8. จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน  นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นการตรวจการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่  พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ  และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤตินำโดย พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมชุมชนครั้งที่ 5 .1 ยุติธรรมชุมชนครั้งที่ 5 .2
ยุติธรรมชุมชนครั้งที่ 5 .3 ยุติธรรมชุมชนครั้งที่ 5 .4
ยุติธรรมชุมชนครั้งที่ 5 .5