จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติตรวจรับรองสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2017-08-10]

นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล และศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2560โดยมีผู้บริหารสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯการติดตามปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะครั้งที่ผ่านมาและการพัฒนาการดำเนินงานและแผนการดำเนินการในอนาคต

จากนั้นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้สำรวจตรวจสถานที่ และเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน9 ด้าน เพื่อประเมินการรับรองคุณภาพต่ออายุ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯเกิดการพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 1 ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 2
ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 3 ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 4
ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 5 ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 6
ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 7 ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 8