จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูฯแก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา [2017-08-01]

กรมคุมประพฤติ ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร ศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย และสำนักงาน ป.ป.ส. จัดโครงการการฝึกอบรมครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชา โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน พร้อมนำชมผลิตภัณฑ์และผลผลิตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เปิดเผยว่า การสนับสนุนจัดอบรมหลักสูตรครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กับเจ้าหน้ากัมพูชาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ/ลดสถานการณ์ด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศในด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการอบรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และพลเรือนของประเทศกัมพูชา จำนวน 15 คน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น การบรรยายในหัวข้อวิชาความรู้ต่างๆ และกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติตามกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัดมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ