จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP กับกลุ่มประเทศ CLMV ณ ประเทศญี่ปุ่น [2017-07-25]

      กรมคุมประพฤติ นำโดย นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม การสัมมนาเพื่อติดตามผล (Follow-up Seminar) การฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย - ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

      โดยในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เป็นพิธีเปิดการสัมมนา Mr. SENTA, Keisuke ผู้อำนวยการสถาบัน UNAFEI และนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการคุมประพฤติ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจากกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม