จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2017-07-20]

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่หนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ และเปิดช่องทางระบายน้ำให้แก่คลองลัดมะยมและคลองต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะบริเวณโครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและพันธุ์พืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาชญากรรมในชุมชน ณ คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ตลอดห้วงเดือนกรกฎาคม กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชดำริในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกคูคลอง เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะต่างๆ การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ดูแลป่าชายเลน ลำธารและสร้างฝาย การบริจาคโลหิต เป็นต้น ทั้งนี้ ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้กระทำผิดได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม