จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ [2017-07-18]

นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพในวันที่ 17กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาภาพผู้ติดยาเสพติด  กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีโดยมีนาวาอากาศเอกวิศรุต จันทร์ประเสริฐ รองผู้บังคับการกองบิน 23และนางวันทนา  คันธาเวสผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯการติดตามปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะครั้งที่ผ่านมาและการพัฒนาการดำเนินงานและแผนการดำเนินการในอนาคต

 

                จากนั้นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้สำรวจตรวจสถานที่ และเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน9 ด้าน เพื่อประเมินการรับรองคุณภาพต่ออายุครั้งที่4 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯเกิดการพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 1 ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 2
ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 3 ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 4
ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 5 ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 6
ตรวจรับรองสถานฟื้นฟู 7