จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ระชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560 [2017-07-12]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560

วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2560 ) เวลา 10.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร 

ในที่ประชุมมีการพิจารณา ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน  แนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินการตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานทรัพยากรบุคคล และการบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ