จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ [2017-07-04]

กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2560) เวลา 14.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2560 จากธนาคารออมสิน จำนวน 2,000,000 บาท โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และการได้รับสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรต้นแบบสำหรับจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ และกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ในรูปแบบค่ายลูกเสือ จำนวน 10 แห่ง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มีเจตคติที่ดี รวมถึงการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง และประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป