จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ [2017-07-04]

                พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายกรมคุมประพฤติกับภารกิจคืนคนดีสู่สังคมและการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม” ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติของพนักงานคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าในในบทบาท  ภารกิจของกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 

                โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่นการบรรยายเรื่อง “การกลั่นกรองในกระบวนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยนายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ  การบรรยายเรื่อง “การวางกรอบการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยนางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง  และการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการกลับตัวและให้กำลังใจในกระบวนการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟู  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยนางพรประภา  แกล้วกล้า  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน

อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 1 อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 2
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 3 อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 4
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 5 อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 6
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 7