จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ครั้งที่ 3/2560 [2017-07-03]

           นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม (ชุดที่ 2) ครั้งที่3/2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และพิจารณาผลการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา  และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ  ของหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  การพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง  และการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 1 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 2
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 3 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 4