จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 15 [2017-06-28]

              พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 15 ในหัวข้อว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม (The 15 Th National Symposium on Ending Violence against Children in Juvenile Justice System) โดยมี นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

 

                โดยงานประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ว่าด้วยการหันเหคดีผ่านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Workshop on Diversion trough Restorative Justice) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2560 โดยเป็นองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาฝึกอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางในการผันเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม 2. การประชุมระดับชาติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งเป็นเวทีเสวนาสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอองค์ความรู้ประสบการณ์การทำงาน  ผลการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวางแผนสร้างความร่วมมือกำหนด Road Map ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 และ 3.งานนิทรรศการในหัวข้อการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายใน  ได้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  หน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก  การศึกษา  สาธารณสุข  องค์กรเอกชน  ภาคประชาสังคมและผู้ที่สนใจ ประมาณ 500 คน

การประชุมระดับชาติ 1 การประชุมระดับชาติ 2
การประชุมระดับชาติ 3 การประชุมระดับชาติ 4
การประชุมระดับชาติ 5 การประชุมระดับชาติ 6
การประชุมระดับชาติ 7 การประชุมระดับชาติ 8