จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด [2017-06-20]

 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องความก้าวหน้าของประมวลกฏหมายฉบับใหม่ ผลดำเนินงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดระบบสมัครใจและการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน 9 ด้าน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้ น2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ประชุม 1 ประชุม 2