จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประชุมพิจารณาทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ [2017-06-15]

ประชุมพิจารณาทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....

    วันนี้ (15 มิถุนายน 2560)เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. .... โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมมีการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....รวมทั้งรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้วย