จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต [2017-06-13]

กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ข้าราชการไทยไร้ทุจริต)รุ่นที่ 2

วันนี้ ( 13 มิถุนายน 2560 ) พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ข้าราชการไทยไร้ทุจริต)รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวแนวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต หลังจากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์เจริญวิทย์ เสน่หา ที่ปรึกษาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การอบรมในโครงการนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 โดยนำกลยุทธ์ การปรับฐานความคิดประยุกต์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 67 คน มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรภายในและภายนอกกรมคุมประพฤติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป