จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่างแนวคำถามโครงการวิจัย [2017-06-12]

          นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่างแนวคำถามโครงการวิจัยเรื่อง “การเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ” ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญได้ร่วมกันพิจารณาร่างแนวคำถามสำหรับใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการ เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติและเป็นการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่คาดว่าสำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประชุมงานวิจัย 1 ประชุมงานวิจัย 2
ประชุมงานวิจัย 3 ประชุมงานวิจัย 4