จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 [2017-06-08]

เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐  นางแพรทิพย์  แสงวัฒนะ  ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ซึ่งได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธี ในวันดังกล่าว โดยอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวประกอบด้วย

นายวรพจน์ สะรอนี   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี

นายทราย นุเสน    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

นายสรชา วรเมธากร   สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 3

นางเฉลิมศรี  ไหมสีทอง   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

นายสายัณห์ วงศ์คำลือ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง

นายสมศักดิ์ ศิริประภา    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่