จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านฯ [2017-06-05]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านฯ

 

เมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะไปพบปะเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางนาค และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใน 6 ด้าน คือ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สร้างสังคมปลอดภัย และสร้างความสงบสุขในสังคม อำนวยความยุติธรรม และการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม