จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติยกระดับงานคุมประพฤติสู่มาตรการลงโทษระดับกลาง [2017-06-01]

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและทิศทางในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในงานคุมประพฤติ”เพื่อยกระดับวิธีการในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง เช่น การทำงานบริการสังคม การคุมประพฤติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสังคมจากการกระทำผิดซ้ำด้วยการควบคุม แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างใกล้ชิด ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

      สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยปฏิบัติในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้และการพัฒนาวิธีการในระบบงานคุมประพฤติปกติเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายดล บุญนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวคิด หลักการเกี่ยวกับมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม” และ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับมาตรการลงโทษระดับกลางในต่างประเทศและในประเทศไทย” รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการคุมประพฤติปกติที่จะยกระดับขึ้นสู่มาตรการลงโทษระดับกลาง ซึ่งมีพนักงานคุมประพฤติ จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560