จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ค. ปทุมธานี [2017-05-23]

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและนโยบายการมีส่วนร่วมของ อ.ส.ค. ในภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” จัดโดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และสาขาธัญบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมสำหรับบทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี