จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาฯ [2017-05-23]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล

          พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสภิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

 

         การลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ในปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ  ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนนทบุรี กรมสุขภาพจิต กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัว ในระบบศาล มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (ปี 2557-2559) ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้ จึงได้มีการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี (2560-2562) โดยมีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน คือ กรมการแพทย์ ศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน เพื่อให้การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรง ในครอบครัวในระบบศาลดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น