จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมพิจารณาเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 2/2560 [2017-05-22]

    นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 2/2560 เพื่อเป็นการพิจารณาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรอง  ออกตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  ซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการชุมชนและบริการสังคม และในที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤตินั้น ตอนนี้ทางกองกิจการชุมชนและบริการสังคมได้ดำเนินการปรับแก้แบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติแล้วจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประชุมแบบฟอร์ม อาสาสมัคร 1 ประชุมแบบฟอร์ม อาสาสมัคร 2
ประชุมแบบฟอร์ม อาสาสมัคร 3 ประชุมแบบฟอร์ม อาสาสมัคร 4