จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข [2017-05-19]

ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข

 

นางพรประภา  แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข พร้อมด้วยดร.สมคิด แก้วทิพย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังผลการเก็บข้อมูลและวางแผนขับเคลื่อนงานในพื้นที่  โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมคณะวิจัยจากตำบลไร่น้อย จำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมฯ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานในพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 เริ่มจากเปิดเวทีประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ ในภาพรวม และนำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาการผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ผลการเก็บข้อมูล (วิธีการ/ บทเรียน) ปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการจัดเก็บข้อมูลตัวแทนคณะอสค.และการกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือ โดยทบทวนบทบาทภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติยุทธศาสตร์ในการทำงานระดับพื้นที่จากผลการประชุมในครั้งนี้ ทำให้คณะวิจัยได้แผนการทำงานที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้กระทำผิดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย