จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. [2017-04-27]

              สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ครั้งที่2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิพล  วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 เป็นประธานให้สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ตัวเลขรายงานใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงกำหนดจัดการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีนางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมเป็นการประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลในเรื่อง 1.ข้อมูลรายงานไม่ครบถ้วน 2.รายการฐานข้อมูลเรื่องสถานที่ไม่ตรงกัน 3.พบรายการส่งงานซ้ำซ้อน 4.ข้อมูลไม่ลงในฐานข้อมูลของ บสต. ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 

ประชุม บสต. 1 ประชุม บสต. 2
ประชุม บสต. 3 ประชุม บสต. 4