จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเปิดอาคาร “บ้านพระพรเด็กและเยาวชน” [2017-04-24]

           นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเปิดอาคาร “บ้านพระพรเด็กและเยาวชน” โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดอาคารในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ถ.ริมคลองลาดพร้าว แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน  ได้ดำเนินงานการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง  การช่วยเหลือผู้พ้นโทษทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนจากสถานพินิจ  โดยมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคนเหล่านี้ให้มีความรู้  มีการศึกษา  มีอาชีพ  เป็นคนดีเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง  

เปิดอาคารบ้านพระพร 1 เปิดอาคารบ้านพระพร 2
เปิดอาคารบ้านพระพร 3