จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2017-04-07]

           กรมคุมประพฤติ โดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมเป็นการพิจารณาการประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 16 แห่ง และพิจารณาแผนและกำหนดผู้แทนอนุกรรมการในการออกตรวจรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจำนวน 32 แห่ง ที่ครบกำหนดการรับรองคุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ึคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟู 1 ึคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟู 2
ึคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟู 3 ึคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟู 4
ึคณะอนุกรรมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟู 5