จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน [2017-03-31]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤติ นำโดยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนมลาบรี  และโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ ปัญหาไร้ที่ดินทำกิน การไม่ได้รับการศึกษา การขาดสิ่งอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน การไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านคดีความ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และการไม่รู้ข้อกฎหมาย เป็นต้น

ซึ่งในเบื้องต้น ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม และสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป